DCA | Chi tiết dự án

Bệnh viện 175 – Bộ Quốc Phòng

Mua sắm máy, thiết bị dùng trong chẩn đoán và theo dõi điều trị